Nalatenschap

Op welke wijze kunt u het museum steunen?

U kunt als particulier of bedrijf een persoonlijke bijdrage leveren aan het museum in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn voor u. Elke schenking aan het Jopie Huisman Museum is zeer welkom. Ook kleinere bedragen kunnen immers een aankoop of restauratie mogelijk maken. Het Jopie Huismanmuseum is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting omdat zij de zogenaamde ANBI-status heeft verkregen. ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Eenmalige schenking

Schenkingen aan het Jopie Huisman Museum vanuit privé zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting is afhankelijk van het inkomen. U kunt de schenking aftrekken voor zover deze meer dan één procent (de drempel) en niet meer dan tien procent (het maximum) van uw inkomen bedraagt. U moet daarbij het totale inkomen van box 1, 2 en 3 nemen van u en uw fiscale partner tezamen.


Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt. Een bedrijf kan schenkingen aftrekken voor zover deze in totaal meer dan € 226,- bedragen. De aftrek bedraagt echter nooit meer dan 10% van de winst waarover vennootschapsbelasting wordt geheven.


Periodieke schenking, maximaal belastingvoordeel
Het belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking aan het Jopie Huisman Museum Fonds wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Er dient vijf jaren achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden betaald. De betalingen stoppen wanneer de verzekerde persoon – meestal is dat de schenker zelf – tussentijds komt te overlijden. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het Jopie Huisman Museum helpt u graag met het inschakelen van een notaris.


Schenkingen in natura
Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Dit is niet bij iedereen bekend. Stel iemand is in bezit van een bijzonder object (schilderij, tekeningen) en wil dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie en zou willen opnemen, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde.

Legaten en testamentaire vermakingen

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk kan voor sommigen een bijzondere manier zijn om het Jopie Huisman Museum te steunen. Over hetgeen aan het museum wordt nagelaten is geen erfbelasting verschuldigd. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede van het museum. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt.

 

Voor vragen over schenkingen of legaten kunt u zich wenden tot de heer F. Sikkes (penningmeester van de Stichting), telefoon 0515-543131. Schenkingen kunnen overgemaakt worden naar Stichting Jopie Huisman Museum, bankrekeningnummer NL18RABO0124.769.861.